top of page
Jenista Studio

Our Services

Jenista Studio บริการแพ็กเกจถ่ายภาพ

บริการแพ็กเกจถ่ายภาพ

On-Site Photoshoot Package
บริการถ่ายภาพนอกสถานที่ เริ่มต้นที่ 8,900 บาท

On Set Photoshoot Package
บริการถ่ายภาพในสตูดิโอ เริ่มต้นที่ 9,900 บาท

Send In Photoshoot Package
บริการถ่ายภาพแบบลูกค้าส่งสินค้ามาถ่าย
เริ่มต้นที่ 9,900 บาท

เนื่องจากรายละเอียดงานของแต่ละแบรนด์แตกต่างกัน รบกวนแจ้งรายละเอียดงานของท่านเพื่อประเมินราคาได้ที่

บริการแพ็กเกจถ่ายวิดิโอ

On-Site Videography Package
บริการถ่ายวิดีโอนอกสถานที่ เริ่มต้นที่ 9,900 บาท

On Set Videography Package
บริการถ่ายวิดีโอในสตูดิโอ เริ่มต้นที่ 9,900 บาท

Send In Videography Package
บริการถ่ายวิดีโอแบบลูกค้าส่งสินค้ามาถ่าย
เริ่มต้นที่ 9,900 บาท

Stop Motion Package
บริการทำ Stop Motion เริ่มต้นที่ 9,900 บาท

เนื่องจากรายละเอียดงานของแต่ละแบรนด์แตกต่างกัน รบกวนแจ้งรายละเอียดงานของท่านเพื่อประเมินราคาได้ที่

Jenista Studio บริการแพ็กเกจถ่ายวิดิโอ
Jenista Studio บริการเฉพาะช่างงภาพ

บริการเฉพาะช่างภาพ

(Freelance Photographer)
เริ่มต้นที่ 8,900 บาท

ลูกค้าที่มีสไตลิสต์อยู่แล้ว

ลูกค้าต้องการจัดวางองค์ประกอบภาพเอง

งานที่ไม่ต้องจัดจานอาหารเครื่องดื่ม
เชฟของทางร้านจัดออกมาพร้อมถ่ายได้เลย

งานที่ไม่ต้องจัดพร็อพ เช่น งานฉากขาวหรือสีพื้น
งานที่ใช้ฉากเป็นร้านของลูกค้า งานถ่ายบรรยากาศร้าน

งานอื่น ๆ ที่ไม่ต้องใช้สไตลิสต์

เนื่องจากรายละเอียดงานของแต่ละแบรนด์แตกต่างกัน รบกวนแจ้งรายละเอียดงานของท่านเพื่อประเมินราคาได้ที่

บริการเฉพาะ
Food and Prop Stylist

(Freelance Prop and Food Stylist)
เริ่มต้นที่ 8,900 บาท

ลูกค้าที่เป็นช่างภาพหรือสามารถถ่ายภาพได้เอง

ลูกค้าที่มีช่างภาพอยู่แล้ว

เนื่องจากรายละเอียดงานของแต่ละแบรนด์แตกต่างกัน รบกวนแจ้งรายละเอียดงานของท่านเพื่อประเมินราคาได้ที่

Jenista Studio บริการเฉพาะ Food and Prop Stylist
Jenista Studio บริการออกแบบเมนูอาหาร

บริการออกแบบเมนูอาหาร

เริ่มต้นที่ 3,000 บาท
(ราคาขึ้นอยู่กับรายละเอียดและดีไซน์ที่ลูกค้าต้องการ)

เนื่องจากรายละเอียดงานของแต่ละแบรนด์แตกต่างกัน รบกวนแจ้งรายละเอียดงานของท่านเพื่อประเมินราคาได้ที่

บริการออกแบบ Artwork
สำหรับสื่อออนไลน์

เริ่มต้นที่ 500 บาท

เนื่องจากรายละเอียดงานของแต่ละแบรนด์แตกต่างกัน รบกวนแจ้งรายละเอียดงานของท่านเพื่อประเมินราคาได้ที่

Jenista Studio บริการออกแบบ Artwork สำหรับสื่อออนไลน์
bottom of page